ثبت سفارش                                                     لینک های مرتبط

 
 
جهت ارسال درخواست خود فرم زیر را تکمیل نمایید.
    شخصیت حقیقی:
نام پدر: نام و نام خانوادگی:
متولد: شماره شناسنامه:
کارت شناسایی: کدپستی:
    تلفن:
آدرس:
       
    شخصیت حقوقی:
شماره ثبت: نام شرکت/موسسه:
استان: مورخ:
مدیر عامل: شهرستان:
    تلفن:
آدرس:

با توجه به امکانات و توانائی مالی در خواست اخذ نماینده گی توزیع محصولات از شرکت صحرا نگین البرز را دراستان و یا شهرستان های زیر را دارم.

2- 1-
4- 3-
6- 5-
       
    لیست امکانات وتوانائیها
    مشخصات انبار:
نوع مالکیت: مساحت انبار:
شهرستان: استان:
تعداد خودرو: نوع خودرو:
تعداد ویزیتور: مالکیت خودرو:
سو پیشینه و سابقه کیفری: ضمانت نامه/وثیقه:
 
اگر با شرکتهای مشابه همکاری دارید، این قسمت را پر کنید:
متوسط خرید هفتگی: نام شرکت:
مدت همکاری: نوع ارتباط قرارداد:
 میزان مشتریان محصولات: مدت مانده از قرار داد: